Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Prawidłowa dezynfekcja narzędzi stomatologicznych

3 sierpnia 2022 dezynfekcja narzędzi stomatologicznych


Odpo­wied­nie pro­ce­dury higie­niczne mają zna­czący wpływ na orga­ni­za­cję i funk­cjo­no­wa­nie gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych. W cza­sie wyko­ny­wa­nia zabie­gów dia­gno­stycz­nych i lecz­ni­czych wystę­puje ryzyko poja­wie­nia się nie­po­żą­da­nych lub nie­bez­piecz­nych dla zdro­wia zda­rzeń. Jak zmniej­szyć ryzyko to ryzyko za pomocą dezynfekcji?

Dezyn­fek­cja w pro­ce­sie dekon­ta­mi­na­cji

Pro­ces dekon­ta­mi­na­cji obej­muje trzy etapy: dezyn­fek­cję, mycie i ste­ry­li­za­cję.

Dezynfekcja narzędzi stomatologicznych ma na celu znisz­cze­nie znaj­du­ją­cych się na nich wege­ta­tyw­nych form drob­no­ustro­jów.

Dezyn­fek­cja jest eta­pem, po któ­rym nastę­puje mycie, czyli usu­wa­nie widocz­nych skład­ni­ków orga­nicz­nych i nieorga­nicz­nych z narzę­dzi. A następ­nie ste­ry­li­za­cja, czyli znisz­cze­nie i eli­mi­na­cja roz­mna­ża­ją­cych się form drob­no­ustro­jów.

Rodzaje dezyn­fek­cji

Dezyn­fek­cję możemy podzie­lić:

  • ter­miczną — wyko­rzy­stu­jemy do niej wodę o tem­pe­ra­tu­rze 93°C lub parę wodną o tem­pe­ra­tu­rze 105-110°C przy ciśnie­niu 0,5 atmos­fery.
  • che­miczną — wyko­rzy­stu­jemy różne roz­twory pre­pa­ra­tów che­micz­nych jak: alko­hole, alde­hydy, fenole i sub­stan­cje utle­nia­jące.
  • che­miczno-ter­miczną — wyko­rzy­stu­jemy środki che­miczne o niż­szych stę­że­niach i rów­no­cze­śnie tem­pe­ra­turę ok. 60°C. Ma zasto­so­wa­nie przy dezyn­fek­cji narzę­dzi, które są wraż­liwe na wyż­szą tem­pe­ra­turę.

Dezynfekcja powierzchni

Cały obszar sta­no­wi­ska dezyn­fe­kuje się przed roz­po­czę­ciem pracy z pacjen­tami i po każ­dym zabiegu. Obej­muje to także blaty robocze, meta­lowe ele­menty urzą­dzeń oraz lampy. Jed­no­cze­śnie wymie­nia się sprzęt jed­no­ra­zowy oraz koń­cówki do ssaka śli­no­ciągu. Środki do dezyn­fek­cji powinny być łatwo dostępne i znaj­do­wać się bli­sko sta­no­wi­ska robo­czego.

Fotel sto­ma­to­lo­giczny jako powierzch­nia kon­taktu z pacjen­tem powi­nien być zde­zyn­fe­ko­wany środ­kiem do szyb­kiej dezyn­fek­cji powierzchni.

Dezynfekcja wierteł

Pra­wi­dłowa ste­ry­li­za­cja wier­teł sto­ma­to­lo­gicz­nych to ruty­nowa czyn­ność po każ­dym zabiegu. Wier­tła są uży­wane wiele razy w ciągu dnia, pra­wie przy każ­dym zabieg. Wier­tło musi być ide­al­nie wyste­ry­li­zo­wane. Płyn uży­wany do ste­ry­li­za­cji nie może naru­szać struk­tury narzę­dzi, a zara­zem powi­nien odpo­wied­nio je zabez­pie­czać przed koro­zją.

Po zakoń­czo­nym zabiegu wszyst­kie narzędzia stomatologiczne wkła­damy do wanienki i cał­ko­wi­cie zanu­rzamy w roz­two­rze. Szczel­nie ją zamy­kamy i odli­czamy wyma­gany czas dezynfekcji.

Sku­teczna dezyn­fek­cja w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicznym prze­kłada się na bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich znaj­du­ją­cych się w pomiesz­cze­niu i kom­fort pracy leka­rza.

naturalmedica

Redaktorzy NaturalMedica to zespół pasjonatów zdrowego stylu życia, którzy z zaangażowaniem tworzą treści poświęcone wszelkiej tematyce związanej ze zdrowiem. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych, merytorycznych i inspirujących artykułów, które pomagają naszym czytelnikom dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak radzić sobie z zaburzeniami erekcji
Skaner wewnątrzustny
Dbaj o swoje dłonie

Jesteś zainteresowany reklamą?